Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle boekingen die gemaakt worden bij The Suspect VOF en worden automatisch aanvaard bij het maken van een boeking. Wij raden dan ook aan deze zorgvuldig te lezen alvorens te boeken. Tevens bevestigt u deze integrale voorwaarden kenbaar te maken aan de personen die u zullen vergezellen tijdens het spel. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Reserveren kan online via de website van The Suspect, na het boeken ontvangt men een bevestiging per e-mail. Wanneer deze niet ontvangen wordt, is de boeking niet correct afgehandeld. Bij onduidelijkheden over het ontvangen van deze email of het maken van een boeking kan steeds contact worden opgenomen via info@thesuspect.be of telefonisch via contact van de website.

The Suspect in deze algemene voorwaarden is een onderdeel van The Suspect VOF met ondernemingsnummer BE0763.860.152.

AFWEZIGHEDEN

Groepen worden steeds verwacht aanwezig te zijn op het uur van boeking op de vooraf bepaalde en gecommuniceerde locatie. De plaats van bijeenkomst is niet verbonden met The Suspect en er is dus de mogelijk steeds vroeger aanwezig te zijn. Laatkomers kunnen tot 10 minuten na aanvang van het spel nog steeds met het spel starten mits de spelduur niet zal aangepast worden. Het spel zal altijd gestart worden op het uur van de boeking wat dus zal resulteren in korteren speeltijd. Bij het te laat komen is het niet mogelijk een restitutie te bekomen van het boekingsbedrag. Bij het laattijdig aanwezig zijn dan 10 minuten van de aanvangtijd moet de reservering alsnog betaald worden, the suspect heeft in dit geval het recht steeds een factuur uit te schrijven die via de gepast weg zal geind worden.

ANNULEREN

Annuleren is enkel mogelijk via telefonisch contact of na bevestiging via info@thesuspect.be. Kostenloos anuleren van een boeking is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het spel. Hierna is terugbetaling van de boekeing niet meer mogelijk. The Suspect behoudt steeds de mogelijkheid een boeking te wijzigen of annuleren.

FYSIEKE EN MENTALE GESTELDHEID

Bij deelname aan een activiteit van The Suspect is de deelnemer ervan op de hoogte dan dit spel enige spanning en stress met zich meebrengt. Alle spellen zijn met een normale gezondheid toegangkelijk en bespeelbaar. Indien de begeleider van The Suspect inschat dat de deelnemer niet in staat is het spel naar behoren te spelen door zijn fysieke staat hebben wij steeds het recht de toegang tot de activiteit te ontzeggen voor deze deelnemer. Deelname aan de escaperoom is steeds op eigen risico, The Suspect is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen tijdens of in de escaperoom/spel. Wij raden de deelname van onze activiteit af aan hoogzwangere vrouwen en personen met hartproblemen. Het deelnemen is toegestaan, maar u gaat ermee akkoord dit volledig op eigen risico te doen.

FILMEN

Alle activiteiten in de ruimte van the Suspect worden gefilmd. Bij het maken van een boeking en dus aanvaarden van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee akkoord. Deze beelden zijn enkel voor het bevorderen van het spel, het rechtstreeks begeleiden of controleren op het gedrag van de deelnemers. Deze camerabeelden worden ook gebruikt voor het waarnemen en registreren van vandalisme of ongepaste zaken die plaatsvinden in de escaperoom.

ALGEMENE AFSPRAKEN

Bij het aanvaarden van deze algemene voorwaarden verbinden alle deelnemers zich ertoe zich naar behoren te gedragen in de escaperoom. Drank en drugs is ten alle tijden verboden tijdens de activiteit. Indiende een begeleider inschat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan het spel heeft deze altijd het recht deze deelnemer niet te laten deelnemen aan het spel. Bij deze weigering is het nooit mogelijk een restitutie van de boeking te krijgen. Indien een deelnemer of groep deelnemers zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal geen restitutie worden verleend. The Suspect is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen. Deelnemers moeten tijdens het spel niets afstaan van hun persoon dus iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen.

SCHADE EN VANDALISME

Tijdens de activiteit is er geen fysieke kracht nodig om deze tot een goed einde te brengen. Elk overdreven gebruik van fysieke kracht zal als vandalisme beschouwd worden alsook het bekrassen van muren of objecten, het ontvreemden of beschadigen van objecten, bevestigingssystemen. Voorwerpen die duidelijk geen deel uitmaken van het spelen dienen niet aangeraakt te worden. Bij het overtreden van deze regels behouden we ons het recht voor om de geleden schade te verhalen op de veroorzaker en zullen we een factuur opmaken voor de herstellingswerken en de geleden schade, daarbij inbegrepen eventuele verliezen geleden door het gedwongen annuleren van groepen. De kost zal altijd een minimum van 50 euro bedragen. Indien een persoon agressief gedrag vertoont kan het spel geannuleerd of stopgezet worden, een restitutie is dan niet mogelijk. Indien er richtlijnen hieromtrent worden gegeven van de begeleider van het spel moeten deze steeds opgevolgd worden.

DRANK EN DRUGS

Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan een van de activiteiten van The Suspect onder enige invloed van alcohol of drugs. Wanneer bij aanvang van het spel een begeleider van The Suspect twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de begeleier steeds het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie. In de volledige gebouwen van The Supect is het verboden te roken.

GEHEIMHOUDING

Het plezier van escape games is het oplossen van de puzzels en een spel in zijn geheel. Gun je vrienden/anderen ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen. In de escaperoom is het ten strengste verboden te filmen of fotograferen.

LEEFTIJD

Personen mogen alleen deelnemen aan de activiteiten vanaf 16 jaar. Jongere personen moeten voldoende begeleid zijn door volwassenen (minstens 1). Bij twijfel contacteert u ons best info@thesuspect.be. Bij twijfel kan op elk moment een medewerker verzoeken de leeftijd te bewijzen. Indien geen voldoend bewijs kan worden voorgelegd of blijkt na identificatie niet te zijn voldaan aan de minimumleeftijd van 16 jaar kan een medewerker deze persoon de toegang tot het spelen ontzeggen. Een medewerker mag een groep de toegang weigeren, wanneer hij oordeelt dat en groep te jong of onvoldoende begeleid is door volwassenen om op een redelijke manier deel te nemen.

KLACHTEN

Klachten of vragen over deze algemene voorwaarden kunnen steeds gestuurd worden naar info@thesuspect.be

PRIVACY

De gegevens die u invoert op onze website worden bijgehouden in ons boekingsysteem. Deze kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden door The Suspect, maar enkel na uw expliciete toestemming. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw toestemming. U heeft het recht zich op elk moment uit te schrijven voor elke commerciële communicatie, alsook heeft u het recht om uw gegevens aan te passen of te laten verwijderen. U kan dit doen door contact op te nemen vie info@thesuspect.be met de vermelding waarvoor u zich wenst uit te schrijven. Dit conform de nieuwe GDPR-wetgeving sinds 25 mei 2018.

Opgemaakt augustus 2021. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.